1. അധിവസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. (സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രതിഗ്രാഹിക ചേർത്തു പ്രയോഗം), പാർക്കുക, താമസിക്കുക, താവളം ഉറപ്പിക്കുക, തങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക