1. അധിവാസം1

  1. നാ.
  2. ആവാസം
  3. കുടിപാർപ്പിടം, വാസസ്ഥാനം
  4. ഉപവാസസത്യാഗ്രഹം
  5. ചട്ട, മേലങ്കി
  6. ജൻമസ്ഥലം, വിഗ്രഹത്തിൻറെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ
 2. അധിവാസം2

  1. നാ.
  2. സുഗന്ധദ്രവ്യം, സുഗന്ധം പൂശൽ
 3. അതിവാസം

  1. നാ.
  2. ശ്രാദ്ധത്തിൻറെ തലേ നാലത്തെ ഉപവാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക