1. അധിവാസിത

    1. വി.
    2. സുഗന്ധം പൂശിയ, സുഗന്ധിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക