1. അധിവാഹനം

  1. നാ.
  2. മുകളിലേറ്റുന്നത്
 2. അതിവാഹനം

  1. നാ.
  2. കടുത്ത ചുമട്, കഠിനപ്രയത്നം, വലിയ ചുമട് എടുക്കൽ
  3. കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക