1. അധിഷ്ഠാനദേവത

    1. നാ.
    2. അധിദേവത, അധിഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്ന ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക