1. അധിഷ്ഠാനശരീരം

    1. നാ.
    2. സ്ഥൂലദേഹം വിട്ടതിനുശേഷം സൂക്ഷ്മശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രേതാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്ന ശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക