1. അധീതവിദ്യൻ

    1. നാ.
    2. വിദ്യപഠിച്ചവൻ, പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക