1. അധീതി1

  1. നാ.
  2. പഠിത്തം, അധ്യയനം
  3. ഓർമ, സ്മരണം
 2. അധീതി2

  1. വി.
  2. പഠിച്ച, വേദങ്ങൾചൊല്ലുന്ന
 3. അതിഥി1

  1. നാ.
  2. വിരുന്നുകാരൻ, ഒരു മാസത്തിലധികം താമസിക്കാത്തവൻ, വന്നിട്ടുപോയാൽ പതിനഞ്ചുനാൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും വരാത്ത ആൾ, യാദൃച്ഛികമായി വന്നുചേരുന്ന ആൾ
  3. അടിയന്തിരാദികൾക്കു ക്ഷണപ്രകാരം വരുന്ന ആൾ
 4. അതിഥി2

  1. നാ.
  2. കന്മദം
 5. അദിതി

  1. നാ.
  2. പർവതി
  3. ദേവമാതാവ്
  4. ഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക