1. അധീന

  1. വി.
  2. കീഴ്പ്പെട്ട, വശത്തായ, ആശ്രയത്തിലുള്ള
 2. അദീന

  1. വി.
  2. ദീനതയില്ലാത്ത, രോഗിയല്ലാത്ത, ക്ഷീണമില്ലാത്ത
  3. ദാരിദ്യ്രമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക