1. അധീനത

    1. നാ.
    2. അധീശത്വം, കീഴ്പ്പെട്ട സ്ഥിതി, നിയന്ത്രണം, അധികാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക