1. അധീര1

  1. വി.
  2. ധീരതയില്ലാത്ത, ഭയം ഉള്ള
  3. നിശ്ചലമല്ലാത്ത, ഉറപ്പില്ലാത്ത, ഉരുളുന്ന, ഇളക്കമുള്ള
  4. മൂഢസ്വഭാവമുള്ള
 2. അധീര2

  1. നാ.
  2. ധൈര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ
  3. മിന്നൽപ്പിണർ, കലഹിക്കുന്ന നായിക
 3. ആതിര

  1. നാ.
  2. തിരുവാതിര നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക