1. അധുനാ

    1. അവ്യ.
    2. ഇപ്പോൾ. അധുനാതന = ഇപ്പോഴുള്ള
  2. അദൂന

    1. വി.
    2. ദുഃഖമില്ലാത്ത, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, വേദനിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക