1. അധൃതി

    1. നാ.
    2. ധൈര്യമില്ലായ്മ
    3. ക്ഷമയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക