1. അധേനു

    1. നാ.
    2. കറവയില്ലാത്ത പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക