1. അധൈര്യം

    1. നാ.
    2. ധീരതയില്ലായ്മ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക