1. അധോ

  1. -
  2. അധഃ.
 2. അതോ

  1. അവ്യ.
  2. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ, (അതാ, അവിടെ, അങ്ങ്, അങ്ങോട്ടുനോക്കുക ഇത്യാദി)
  3. ചോദ്യനിപാതം, അതുതന്നെയോ
  1. പ്ര.
  2. അതോ ഇതോ?

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക