1. അധോംഗം

    1. നാ.
    2. ഗുദം, മലദ്വാരം
    3. യോനി, ഉപസ്ഥം, അരക്കെട്ടിനുകീഴ്വശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക