1. അധോജനി

    1. നാ.
    2. താണിരിക്കുന്ന അണ്ഡാശയം. (സസ്യ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക