1. അധോദൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി
    3. നാസാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക