1. അധോധൗതി

    1. നാ.
    2. ഗുദത്തിലൂടെ തുണി വിഴുങ്ങി കുടൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന യോഗാഭ്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക