1. അധോഭക്തം

    1. നാ.
    2. ഊണിനുശേഷം സേവിക്കാനുള്ള ഒരുനേരത്തെ മരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക