1. അധോഭൂവ്

    1. നാ.
    2. താഴത്തെ സ്ഥലം, താഴ്വര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക