1. അധോമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. താഴത്തെ മണ്ഡലം
    3. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുള്ള നിയമസഭയുടെ താഴത്തെ മണ്ഡലം, ജനസഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക