1. അധോവായു

    1. നാ.
    2. കീഴോട്ടുള്ള വായു, അപാനവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക