1. അധ്യക്ഷം

  1. അവ്യ.
  2. കണ്ണിനു മുമ്പിൽ
  1. നാ.
  2. പഴമുൺപാല, ക്ഷീരിക
 2. അധ്യാകാശം

  1. അവ്യ.
  2. ആകാശത്തിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക