1. അധ്യക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. ദൃക്സാക്ഷി
    3. മേൽനോട്ടക്കാരൻ, മേലാവ്
    4. സമ്മേളനത്തിൽ അഗ്രാസനാധിപത്യം വഹിക്കുന്നവൻ
    5. തലവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക