1. അധ്യണ്ഡ

    1. നാ.
    2. നായ്ക്കുരുണ
    3. കീഴാനെല്ലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക