1. അധ്യയനം

    1. നാ.
    2. (വേദ) പഠനം, വായന
    3. പ്രണവജപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക