1. അധ്യശനം

    1. നാ.
    2. കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിക്കുമ്മുമ്പേ വീണ്ടും കഴിക്കൽ, അമിതഭക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക