1. അധ്യാത്മം

  1. നാ.
  2. പരമാത്മാവ്
  3. സൂക്ഷ്മശരീരം
  4. ജീവാത്മാവ്
 2. അത്യുത്തമം

  1. നാ.
  2. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക