1. അധ്യാത്മജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവയെക്കുറിച്ചും ഇവയുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക