1. അധ്യാത്മവിദ്യ

    1. നാ.
    2. അധ്യാത്മജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക