1. അധ്യാത്മിക

  1. വി.
  2. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച
 2. ആധ്യാത്മിക

  1. വി.
  2. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ആത്മീയമായ
  3. ആത്മാവിൽ (ശരീരത്തിൽ-മനസ്സിൽ) നിന്നുള്ള (ദു:ഖം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക