1. അധ്യാപനം

    1. നാ.
    2. (വേദം) പഠിപ്പിക്കൽ, അധ്യയനം ചെയ്യിക്കൽ
  2. അതിയാപനം

    1. നാ.
    2. ആവശ്യത്തിലധികം കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടൽ, താമസിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക