1. അധ്യാപയിതാവ്

    1. നാ.
    2. അധ്യാപനം ചെയ്യുന്നവൻ, (സ്ത്രീ.) അധ്യാപയിത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക