1. അധ്യായി

    1. നാ.
    2. അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ, (സ്ത്രീ.) അധ്യായിനി
  2. അത്യയി

    1. വി.
    2. കടന്നു പോകുന്ന, കവിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക