1. അധ്യാരോപം

  1. നാ.
  2. മറ്റൊന്നിൽ കയറ്റിവയ്ക്കൽ
  1. വേദാന്ത.
  2. ഒന്നിന്മേൽ മറ്റൊന്നിൻറെ സ്വഭാവം ചുമത്തൽ, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ
  1. നാ.
  2. തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക