1. അധ്യാരോപിത

    1. വി.
    2. തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെട്ട, ചുമത്തിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക