1. അധ്യാരോഹണം

    1. നാ.
    2. കയറ്റം, മുകളിൽ കയറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക