1. അധ്യാവസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കുടികൊള്ളുക, വസിക്കുക
  2. അധ്യവസിക്കുക

    1. -
    2. മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക