1. അധ്യാവാഹനികം

    1. നാ.
    2. വധുവിനെ വരനോട് ഒത്ത് അയയ്ക്കുമ്പോൾ, പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്നു കൊടുക്കുന്ന ധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക