1. അധ്യാസീന

    1. വി.
    2. മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക