1. അധ്യുഷ്ട്രം

    1. നാ.
    2. ഒട്ടകങ്ങൾ വലിക്കുന്ന വണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക