1. അധ്യൂഢ

    1. വി.
    2. ഉയർന്ന, ഉന്നതമായ, മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
    3. സമൃദ്ധിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക