1. അധ്യേതാവ്

    1. നാ.
    2. അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ, വിദ്യാർഥി, (സ്ത്രീ.) അധേത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക