1. അധ്യേഷണ

    1. നാ.
    2. അധികമായ ഏഷണ, ആചാര്യനോട് വിദ്യാദാനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന അഭ്യർഥന
  2. അത്യുഷ്ണ

    1. വി.
    2. വളരെ ചൂടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക