1. അധ്യർധധാരം

    1. നാ.
    2. ആയുർവേദക്കാരുടെ ഒരിനം ശസ്ത്രക്രിയോപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക