1. അധ്യർധാംശുകം

    1. നാ.
    2. ഊട് പാവ് ഇവയിൽ ഒന്ന് ഒറ്റ ഇഴയായും, മറ്റത് ഇരട്ട ഇഴയായും നെയ്ത പട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക