1. അധ്വനിക

    1. വി.
    2. ശബ്ദിക്കാത്ത, ചെവി കേൾക്കാത്ത
  2. ആധ്വനിക

    1. വി.
    2. യാത്രചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക