1. അധ്വന്യൻ

    1. നാ.
    2. അധ്വനീനൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക